ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 

អ្នកនិពន្ឋ:

  ភ្នំពេញ:ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

សាលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសវេទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្តីពី «កូវីដ-១៩ បញ្ហាប្រឈម និងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន» ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
Comments (0)

Post a Comment